1. Anasayfa
 2. İş Başvuruları

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINAİLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
0

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

İstanbul ili Zeytinburnu  Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”  hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS Taban Puanı
1VeznedarGİH81Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İstatistik, Maliye, Matematik, Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans ve Bankacılık programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Erkek/ KadınKPSSP3En az 70 Puan
2TahsildarGİH82-.Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İstatistik, Maliye,  Matematik, Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans ve Bankacılık programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Erkek / KadınKPSSP3En az 70 Puan
3Bilgisayar İşletmeniGİH83-.Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Erkek / KadınKPSSP3En az 70 Puan

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI   

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

          1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 

İlân edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 4. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

   Başvuru Sırasında;

 

            Sınava girmek isteyen adaylar, kurumumuzdan veya Belediyemizin www.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 9. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

 

Belirtilen başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

          4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

     Adayların,  sözlü sınava katılabilmeleri için;

 

 1. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 11/09/2023 gününden 15/09/2023  günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki  Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 2. Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 1. Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 22/09/2023 tarihinde Belediyemizin zeytinburnu.istanbul resmi internet sayfasından ilân edilecektir.
 4. Başvurusu kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Zeytinburnu Belediyesi resmi internet sayfasından zeytinburnu.istanbul temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

 

Memur alımı için 27/09/2023 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde bulunan Belediyemiz ana hizmet binasında  Sözlü Sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilân edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,  konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

               

           7- SINAVIN  DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV  SONUÇLARINA  İTİRAZ:

 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet sitesinde (www.zeytinburnu.istanbul ) ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.  Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ( www.zeytinburnu.istanbul ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak  talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.zeytinburnu.istanbul ) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                       

Guncelbasvuru.com içeriklerini herhangi bir mecrada izinsiz kullanmak telif ihlalidir. Aktif link vererek sitemizi kaynak olarak gösterip içeriklerimizden alıntı yapabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir